Darmowa dostawa od 450 zł

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. ul. Zrembowska 7, 06-200 Maków Mazowiecki, NIP: 5342504143 KRS: 0000555817 REGON:361375973, dokonując w ramach sklepu internetowego ExtractHome, (dalej: „ExtractHome”) sprzedaży towarów lub świadczenia usług prowadzi działalność ze szczególnych poszanowaniem prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych.

ExtractHome w pełni respektuje prawo Użytkowników do prywatności. Szczególnie dbamy o ochronę Państwa danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. jako właściciel  ExtractHome zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

W związku z obowiązującymi zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [dalej: RODO], a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018  o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1781 z późn. zm.), która służy stosowaniu RODO, mając na uwadze zawarte w tych przepisach zasady, przyjęliśmy niniejsze założenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obowiązujących w ExtractHome, które mają przede wszystkim zminimalizować wszelkie ryzyka związane z jakimkolwiek naruszeniem podstawowej zasady ochrony powierzonych nam do przetwarzania danych osobowych.

Realizując postanowienia tych założeń oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa każda korespondencja kierowana do nas, w tym drogą elektroniczną poprzez e-mail, podlega ochronie.  Dotyczy to także użytkowników strony www.extracthome.pl . Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, w tym korzysta z naszego sklepu internetowego www.extracthome.pl/sklep lub kieruje do nas korespondencję, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z podstawkowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obowiązujących w ExtractHome w tym Polityką prywatności, dostarczającymi informacji na temat naszych działań jako administratora Państwa danych i Państwa praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, w tym w związku ze współpracą z nami.

Administrator danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. (dalej IUE) ul. Zrembowska 7, 06-200 Maków Mazowiecki, NIP: 5342504143 KRS: 0000555817 REGON:361375973. Odpowiednie dane kontaktowe można znaleźć również na stronie internetowej w zakładce Kontakt.

2. Korzystając ze strony extracthome.pl oraz ze strony www.extracthome.pl/sklep, dokonując zakupów w ramach prowadzonego przez nas sklepu internetowego, a także współpracując z nami, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną, akceptujecie Państwo zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych obowiązujących w ExtractHome w tym Polityką prywatności, z którymi możecie się zapoznać na naszej stronie internetowej.

W sprawach danych osobowych napisz do nas:

 • adres e-mail: kontakt@extracthome.pl,
 • adres pocztowy: Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych, ul. Zrembowska 7, 06-200 Maków Mazowiecki

Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.

1. Państwa dane osobowe gromadzimy:

 • w celu świadczenia usług na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów ze świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Realizowanie działań marketingowych, zależy od zakresu zgody marketingowej, którą Państwo wyrazili, a która może polegać na:

 • wyświetlaniu Państwu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Państwa preferencji (reklama kontekstowa);
 • wyświetlaniu Państwu treści marketingowych odpowiadających Państwa zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe w związku z udzieloną zgodą;
 • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

2. Administrator wykorzystuje pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Państwa jako użytkowników strony i serwisu sklepu internetowego reklamy behawioralnej. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Państwa zgody. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

3. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Państwa będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes IUE polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Państwa zgody (marketing bezpośredni). Zgoda może zostać w każdym momencie wycofana.

4. Dane osobowe przetwarzane do celów określonych powyżej będą przechowywane tylko w zakresie niezbędnym w okresie trwania umowy, lub okresie wskazanym w wyrażonej przez Państwa zgodzie lub do czasu jej cofnięcia, zaś w okresie przejściowym w celu realizacji uprawnień stron wynikających z zawartej umowy mając na uwadze przede wszystkim okresy przedawnienia takich przysługujących stronom roszczeń. W przypadku wszczęcia postępowania sądowego dane osobowe mogą być przechowywane do zakończenia tego postępowania, w tym przez wszelkie potencjalne okresy odwołania, a następnie zostaną usunięte lub będą zarchiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o., którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. częstotliwość logowania na stronie www, przeglądanych produktów, porzuconych koszyków itp.
 • kontaktowanie się z Tobą, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • przeprowadzenia badań i zautomatyzowanych analiz między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu ExtractHome;
 • przeprowadzania zautomatyzowanych analiz marketingowych (profilowanie danych);
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji w na stronie www.extracthome.pl.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie po wyrażeniu swojej woli wycofania zgody na przetwarzanie danych drogą elektroniczną na email: kontakt@extracthome.pl. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Dane osobowe konieczne do zrealizowania zamówienia

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, niezbędnych do realizacji transakcji w sklepie extracthome.pl:

 • Imię i Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Telefon
 • Adres korespondencyjny (dostawa zakupionych produktów)
 • Adres do wysyłki

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziesz mógł dokonać zakupów w sklepie internetowym ExtractHome.

Uprawnienia Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
 • informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
 • sprostowania danych;
 • bycia zapomnianym;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu;
 • niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
 • informacji o naruszeniu ochrony danych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,


Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Gromadzenie danych osobowych

1. Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

 • Informacje podawane dobrowolnie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej, poprzez zawarcie umowy w tym w formie papierowej;
 • Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej – wśród nich mogą być:
  – Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, kraj odwiedzającego, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
  – Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
  – Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).
Udostępnianie danych osobowych

Co do zasady Państwa dane nie będą ujawniane podmiotom trzecim. Powyższe nie dotyczy organów nadzoru, kontrolujących, sądów i organów rządowych, zgodnie z obowiązującym prawem, a także doradcom zewnętrznym działającym w charakterze kontrolerów (np. prawnikom, księgowym, biegłym rewidentom itp.) oraz innym osobom upoważnionym, zaangażowanym w czynności przetwarzania danych osobowych. Zawieramy umowy z zewnętrznymi dostawcami usług lub innymi podmiotami w ramach normalnej działalności biznesowej w celu wykonywania określonych zadań.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, w tym w szczególności:

 • podmiotowi świadczącego na naszą rzecz usługi hostingowi;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi wysyłania wiadomości SMS / Email;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi marketingowe;
 • podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz administrację techniczną sklepu www;
 • firmom kurierskim.
 • podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo systemów i sieci,
 • podmiotom zajmującym się doradztwem prawnym.


W każdym wypadku, gdy elementem takiej współpracy jest również przetwarzanie danych osobowych, gwarantujemy zawarcie z takimi podmiotami umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, gwarantującej ich ochronę w stopniu co najmniej tożsamym jaki obowiązuje w ExtractHome.

Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.

Termin przechowywania danych osobowych:
 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas wskazany w tym dokumencie w celach:

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 6 lat od dnia złożonego zamówienia w sklepie internetowym ExtractHome.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązujący w Regulaminie lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych Sp. z o.o. zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.

Upoważnienia


Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies są zbierane wyłącznie w celu zbierania informacji w celu dostosowywania sprzedaży do poszczególnych produktów, indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Pliki Cookies są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym Klienta i nie służą bezpośrednio gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Klient może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę Cookies, lecz to ograniczy możliwość korzystania z serwisu sklepu www.extracthome.pl

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekazujemy Państwa dane osobowe poza granice kraju, w którym się Państwo znajdują, wyłącznie w zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami lub umowami zawartymi np. z Kontrahentami. W każdym przypadku przesył uznaje się za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych z perspektywy europejskiego prawa ochrony danych (art. 45 RODO).

W drodze zawarcia odpowiednich umów dotyczących przekazywania danych opartych na standardowych klauzulach umownych (2010/87/UE i/lub 2004/915/WE), o których mowa w art. 46 (5) RODO lub innych odpowiednich środków, dostępnych za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych, ustaliliśmy, że wszyscy pozostali odbiorcy zlokalizowani poza EOG zapewnią odpowiedni poziom ochrony danych pracowniczych oraz, że zastosowane zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych pracowniczych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania.

Kontakt


W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz praw, które Państwu w związku z  tym przysługują, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@extracthome.pl pod numerem telefonu 504 020 969 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym Państwa danych osobowych. Kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Stosujemy systemu zabezpieczeń, w tym urządzenia zabezpieczające serwery, oraz fizyczne środki bezpieczeństwa, które w naszej ocenie minimalizują ryzyko naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach im przekazanych na podstawie stosownych upoważnień. Będziemy starać się na bieżąco weryfikować poziom zagrożeń i ryzyka, a także dokonywać wszelkich niezbędnych zmian w stosowanych środkach bezpieczeństwa, w przypadku zajścia takiej konieczności.

Próbki produktów

2-tygodniowe próbki w niskich cenach! Sprawdź działanie naszych produktów na sobie.

Magic Health Food

Magic Health Food (MHF) to projekt badawczy, który realizowany jest w naszym Centrum Badawczo Rozwojowym Supercritical Fluid Extraction od lutego 2021 r. Prowadzimy prace badawcze w zakresie przetwórstwa surowców roślinnych w oparciu o technologię ekstrakcji nadkrytycznym dwutlenkiem węgla, technologię o której zaletach piszemy na stronie https://extracthome.pl/uslugi-ekstrakcji-sfe/. W rezultacie uzyskujemy ekstrakty premium, w których oznaczamy oraz izolujemy cenne substancje oddziaływujące terapeutycznie na organizm człowieka. Mieszamy te substancje, ustalając ich działanie przy określonym dawkowaniu, otrzymując innowacyjne suplementy diety oraz żywność funkcjonalną. Nasze produkty testują i oceniają entuzjaści, suplementoholicy (rygorystyczny feedback), środowiska naukowe oraz my właściciele, nasze rodziny i pracownicy, których fascynacja zdrowym stylem życia, odkrywaniem tajemnic drzemiących w roślinach, potrzebami obecnych czasów, przerodziła się w sposób na życie. Co najważniejsze zarówno badania, jak i produkcja docelowa odbywa się w naszym laboratorium, którego działanie opieramy o zasadę bezkompromisowej jakości wynikającej z wiedzy i nauki.

Brassinosteroidy

Grupa sterydowych hormonów roślinnych. Hormony te odpowiadają głównie za wydłużenie łodygi, stymulują podziały komórkowe oraz ochronę roślin przed stresem środowiskowym. Wydajność pozyskiwania brassinsteroidów jest bardzo niska, dlatego w naszym Centrum Badawczo Rozwojowym Supercritical Fluid Extraction (CBRSFE) podjęliśmy się wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu opracowania technologii pozyskiwania tych sterydów w oparciu o ekstrakcję nadkrytycznym dwutlenkiem węgla, oznaczania, izolacji oraz optymalizacji produkcji. Wytypowaliśmy grupę roślin, których elementy po odpowiednim przygotowaniu zostaną poddane próbom ekstrakcji w określonych warunkach oraz analizom.

Genezę ww. prac badawczych stanowi tzw „Europejski zielony ład” w wyniki którego rynek środków ochrony roślin jest coraz uboższy o chemiczne składniki preparatów stosowanych w uprawie. Z jednej strony wdrażane ograniczenia pośrednio wpływają na zmniejszenie degradacji środowiska z drugiej zaś bezpośrednio uderzają w producentów nawozów i środków ochrony roślin. Wychodząc naprzeciw rynkowi realizujemy zarysowany plan badawczy. Do końca 2022 r. planujemy określone rezultaty prac badawczych – gotowe, w odpowiedniej formulacji i stężeniu substraty do produkcji środków ochrony roślin.

Zainteresowanych inwestorów lub nowatorskie know how w zakresie pozyskiwania brassinosteroidów zapraszamy do kontaktu.